Facultatea de Management În Producție și transporturi

Universitatea politehnica timișoara

Programul de studii de licenţă în Inginerie și Management

Acest program  are ca misiune satisfacerea nevoilor de formare şi dezvoltare a abilităţilor personale, de acumulare a cunoştinţelor de bază şi de specialitate din domeniul managementului, necesare aplicării în practică şi cercetare, pentru obţinerea performanţei şi succesului în cariera profesională. În îndeplinirea acestei misiuni noi promovăm următoarele valori:

  • Profesionalismul şi recunoaşterea meritelor în întreaga activitate a studenţilor şi personalului didactic.
  • Corectitudine şi respect în relaţiile interpersonale prin promovarea moralităţii, umanismului şi diversităţii culturale.
  • Responsabilitate faţă de societate şi nevoile specifice ale comunităţii Sinceritate şi transparenţă, prin promovarea celor mai ridicate standarde ale activităţii academice.
  • Independenţă şi libertate academică prin încurajarea obiectivităţii, studiului critic şi analitic, în care studenţii şi profesorii pot să testeze şi să avanseze idei noi şi controversate.

Obiectivele programul de licenţă în Inginerie și Management sunt:

  • să asigure absolvenţilor cunoştinţe de inginerie și management, teoretice şi practice, utile succesului în cariera profesională
  • să formeze deprinderi manageriale care să le permită îndeplinirea responsabilităţilor posturilor ocupate sa dezvolte abilităţi în domeniul managementului, care să le permită căutarea şi oferirea de răspunsuri la nevoile actuale şi de viitor ale companiilor;
  • să formeze şi să dezvolte competenţe personale şi profesionale utile unui manager în obţinerea performanţei;
  • să ofere o pregătire care să le dezvolte absolvenţilor capacitatea de a se adapta şi a lucra, în mod eficient, în medii organizaţionale diverse, în condiţii de multidisciplinaritate şi diversitate culturală.

Specializarea Inginerie și Management se adresează studenţilor care urmăresc cariere profesionale necesitând cunoştinţe inginerești și manageriale în orice tipuri de organizaţii (companii, instituţii publice sau organizaţii non-profit). Din anul universitar 2005-2006 studiile la specializarea Inginerie și Management -- cursuri de zi, sunt organizate în sistem Bolognia cu o durată a cursurilor de 4 ani.

MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE PROGRAMELOR DE STUDII:

   Inginerie economică industrială (IEI)

   Misiunea programului de studii este de a realiza calificarea de Inginer în Inginerie economică industrială, caracterizată de competenţele profesionale şi transversale specifice programului de studii, creând interfaţa necesară aplicării disciplinelor fundamentale, de domeniu, complementare şi de specialitate, din domeniul economic in domeniul ingineriei industriale.
   Obiectivele programului constau în:

 - dezvoltarea competenţelor absolvenţilor specifice Ingineriei economice industriale;

 - pregătirea de ingineri în domeniu cu un nivel de calificare înalt, adecvat exercitării profesiei şi cu o inserţie facilă şi rapidă pe piaţa forţei de muncă;

 - dezvoltarea abilităţilor absolvenţilor de a avea o viziune de ansamblu asupra ingineriei şi managementului, de a fi o punte de legătură între ingineri, economişti şi manageri;


   Inginerie economică n domeniul electric, electronic şi energetic (IEEEE)

   Misiunea programului de studii este de a realiza calificarea de Inginer în Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic, caracterizată de competenţele profesionale şi transversale specifice programului de studii, creând interfaţa necesară aplicării disciplinelor fundamentale, de domeniu, complementare şi de specialitate, din domeniul economic in domeniul ingineriei electrice, electronice şi energetice.
   Obiectivele programului constau în:

 - dezvoltarea competenţelor absolvenţilor specifice Ingineriei economice în domeniul electric, electronic şi energetic;

 - pregătirea de ingineri în domeniu cu un nivel de calificare înalt, adecvat exercitării profesiei şi cu o inserţie facilă şi rapidă pe piaţa forţei de muncă;

 - dezvoltarea abilităţilor absolvenţilor de a avea o viziune de ansamblu asupra ingineriei şi managementului, de a fi o punte de legătură între ingineri, economişti şi manageri.

   Inginerie economică în construcţii (IEC) / Inginerie și Management în Construcții (IMC) *

   Misiunea programului de studii este de a realiza calificarea de Inginer în Inginerie economică în construcţii, caracterizată de competenţele profesionale şi transversale specifice programului de studii, creând interfaţa necesară aplicării disciplinelor fundamentale, de domeniu, complementare şi de specialitate, din domeniul economic in domeniul ingineriei în construcţii.
   Obiectivele programului constau în:

 - dezvoltarea competenţelor absolvenţilor specifice Ingineriei economice în construcţii;

 - pregătirea de ingineri în domeniu cu un nivel de calificare înalt, adecvat exercitării profesiei şi cu o inserţie facilă şi rapidă pe piaţa forţei de muncă;

 - dezvoltarea abilităţilor absolvenţilor de a avea o viziune de ansamblu asupra ingineriei şi managementului, de a fi o punte de legătură între ingineri, economişti şi manageri.

* Din anul universitar 2019-2020 s-a schimbat denumirea programului de studii în Inginerie și Management în Construcții (IMC).

   Inginerie economică în industria chimică şi de materiale (IEICM)

   Misiunea programului de studii este de a realiza calificarea de Inginer în Inginerie economică în industria chimică şi de materiale, caracterizată de competenţele profesionale şi transversale specifice programului de studii, creând interfaţa necesară aplicării disciplinelor fundamentale, de domeniu, complementare şi de specialitate, din domeniul economic in domeniul ingineriei în industria chimică şi de materiale.
   Obiectivele programului constau în:

 - dezvoltarea competenţelor absolvenţilor specifice Ingineriei economice în industria chimică şi de materiale;

 - pregătirea de ingineri în domeniu cu un nivel de calificare înalt, adecvat exercitării profesiei şi cu o inserţie facilă şi rapidă pe piaţa forţei de muncă;

 - dezvoltarea abilităţilor absolvenţilor de a avea o viziune de ansamblu asupra ingineriei şi managementului, de a fi o punte de legătură între ingineri, economişti şi manageri.


Ştiinţe administrative - Programul de studii de licenţă în Administrație Publică

   Misiunea specializării Administrație Publică constă în pregatirea de specialiști cu studii superioare în domeniul administraţiei publice centrale și locale, dar şi al cercetării științifice de profil.
   Obiectivele specializării sunt asigurarea unei pregătiri generale în domeniu, în special insistându-se asupra însușirii cunoștințelor aferente domeniului stiintelor administrative, economice si juridice; pregătirea și perfecționarea studenților pentru a deveni funcționari publici de carieră, care să se integreze în instituțiile și autoritățile administrației publice, răspunzând astfel unei nevoi reale de specialiști cu studii superioare în acest domeniu.

Board-urile specializărilor și a domeniului de Inginerie și Management se află AICI.